Cliëntenraad

In het kader van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen heeft Nucleuszorg een cliëntenraad, bestaande uit 3 leden.

De benoemde cliëntenraadsleden wonen verspreid over Zeeuws-Vlaanderen.

Wmcz 2018

De cliëntenraad zet zich in voor het algemeen belang van alle huisartsenpatiënten in Zeeuws-Vlaanderen. Daarbij richt de cliëntenraad zich op de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de algehele huisartsenzorg inclusief de huisartsenpost (HAP), chronische zorg en geestelijke gezondheidszorg. De cliëntenraad doet dit door mee te denken bij beleidskeuzes van Nucleuszorg en advies te geven vanuit het perspectief van de patiënt.

Profielschets algemeen lid cliëntenraad

Algemeen

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • Geïnteresseerd zijn in en zich willen inzetten voor behoud en toegankelijkheid van huisartsenzorg in Zeeuws-Vlaanderen
 • Betrokkenheid/ervaring hebben met de huisartsenzorg en patiënt zijn bij een van de aangesloten huisartsen
 • In staat zijn tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van patiënten
 • Patiëntoverstijgend kunnen denken en handelen
 • Bereid zijn om 2 tot 4 uren per maand te besteden aan de werkzaamheden van de cliëntenraad, zoals vergaderen, het onderhouden van contacten en het voorbereiden van adviezen
 • Bereid zijn om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en ontwikkelingen in de zorgsector
 • Woonachtig zijn in Zeeuws-Vlaanderen. In dit geval bij voorkeur in regio Terneuzen.

Vaardigheden

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij in staat zijn:

 • Vanuit patiëntperspectief te denken en te handelen
 • Het algemeen patiëntenbelang boven het persoonlijk belang te stellen
 • Beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen
 • Te opereren in teamverband en gericht zijn op samen tot een mening en besluit te komen
 • Om te gaan met vertrouwelijke informatie
 • Een positief kritische houding hebben.

 

Visie en ambitie

Op 1 februari 2022 is door de cliëntenraad Nucleuszorg haar visie en ambitie vastgesteld. Deze is herzien in februari 2023 en februari 2024.

Inleiding

De cliëntenraad van Nucleus is 1 januari 2022 van start gegaan. Na de ervaringen in het eerste jaar is meer zicht gekomen op de onderwerpen die spelen in de huisartsenzorg van Zeeuws-Vlaanderen. Daarop heeft de cliëntenraad zijn visie en ambitie aangescherpt. Ook voor het jaar 2024 zijn in de visie en ambitie enkele aanpassingen doorgevoerd.

Visie

Cliëntenraad Nucleuszorg voor toegankelijke eerstelijns zorg in Zeeuws-Vlaanderen

De cliëntenraad zet zich in voor het algemeen belang van alle huisartsenpatiënten in Zeeuws-Vlaanderen. Daarbij richt de cliëntenraad zich op de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de algehele huisartsenzorg inclusief de huisartsenpost (HAP), chronische zorg en geestelijke gezondheidszorg.

De cliëntenraad doet dit door mee te denken bij beleidskeuzes en advies te geven vanuit het perspectief van de patiënt. De cliëntenraad kiest jaarlijks op basis van het beleidsplan van Nucleuszorg een aantal onderwerpen waar de aandacht op gericht wordt.

Ambitie

De cliëntenraad baseert zijn herziene ambitie op het Strategisch meerjarenbeleidsplan 2023-2027 van Nucleuszorg. Hierin worden vier thema's genoemd die uitgewerkt worden in de jaarplannen. Daarvan zijn er twee die rechtstreeks effect hebben op de (potentiële) patiënt: digitalisering en communicatie. De cliëntenraad zal deze onderwerpen ook in 2024 blijven volgen.

Daarnaast wil de cliëntenraad meer gevoel krijgen over wat er leeft bij de patiënten, en zal zich in 2024 inzetten om daar manieren voor te bedenken.

Als laatste zijn er twee lopende ontwikkelingen die de cliëntenraad in 2024 zal blijven volgen vanwege het grote belang voor de inwoners van Zeeuws Vlaanderen: de ontwikkeling van het spoedplein (project van de Zeeuwse Zorg Coalitie) en de ontwikkeling van de samenwerking tussen huisartsen in het westen van Zeeuws Vlaanderen.

De Cliëntenraad in 2024

De cliëntenraad zal zich in 2024 richten op volgende onderwerpen:

 1. Digitalisering
  De cliëntenraad wil actief betrokken worden bij de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de effecten die dit heeft op de patiënt als het gaat om privacy, toegankelijkheid en 'zorg op afstand'.
 2. Communicatie aan inwoners
  De cliëntenraad zet zich ervoor in dat het grote vraagstuk van de eerstelijnszorg (meer zorg met minder zorgverleners) beter onder de aandacht van de inwoners gebracht wordt.
 3. Wat leeft er bij patiënten in de dagelijkse praktijk?
  De cliëntenraad onderzoekt hoe er meer zicht te krijgen is op wat patiënten vinden van de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg.
 4. Ontwikkelingen in het project Spoedplein Zeeuws Vlaanderen
 5. Ontwikkelingen in het project Huisartsenorganisatie West-Zeeuws Vlaanderen.

 

Leden cliëntenraad

Tot de leden van de cliëntenraad behoren:

 • Hermiene Jansen, voorzitter
 • Maurice de Schwartz, secretaris
 • Richard Sommer, lid

De cliëntenraad wordt ondersteund door een extern ambtelijk secretaris: Petra Schelle. 

Contact met cliëntenraad

Logo Nucleuszorg

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.